FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM

Általános tudnivalók pályázat benyújtásához
A sikeres pályázáshoz a Pályázati útmutató alapos ismerete elengedhetetlen:
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/219/fajlok/FLP_Palyazati_utmutato_2013_HU.pdf
A Fiatalok Lendületben Programirodához a pályázatokat E-űrlapon kell benyújtani (kivéve a 2. alprogram pályázatait). A korábbi doc formátumú űrlap helyett az online pályázati űrlapot (E-űrlap) kell kitölteni, és online beadni, valamint ennek az űrlapnak egy példányát kell beküldeni postán (a megfelelő helyeken aláírva, a szükséges dokumentumokkal együtt), illetve e-mailen is ( JLIB_HTML_CLOAKING címre elküldve).
A PÁLYÁZATOK BEADÁSA AZ E-ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL, E-MAILBEN TÖRTÉNŐ ELKÜLDÉSÉVEL ÉS POSTÁRA ADÁSÁVAL TÖRTÉNIK A NEMZETI IRODA ÁLTAL NEMZETI SZINTEN KEZELT ALÁBBI KATEGÓRIÁK ESETÉN:
- 1.1 Ifjúsági cserék
- 1.2 Ifjúsági kezdeményezések
- 1.3 Ifjúsági demokráciaprojektek
- 3.1 Ifjúsági cserék (együttműködés szomszédos partnerországokkal)
- 3.1 Képzés és hálózatépítés (együttműködés szomszédos partnerországokkal)
- 4.3 Képzés és hálózatépítés
- 5.1 A fiatalok és ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói
Az online, elektronikus pályázati űrlap elérhető az alábbi linken:
E-űrlap
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/1739/fajlok/YIA_A_PROD_HU_5.3_eform_2013.pdf
Útmutató az E-űrlaphoz
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/550/fajlok/utmutat%C3%B3%202011%20e-urlap.pdf
BŐVEBB INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MENETÉRŐL A FENTI KATEGÓRIÁK ESETÉN, TUDNIVALÓK PÁLYÁZÁSHOZ:
http://www.mobilitas.hu/flp/alttudnvalok/palyazashoz/eurlapok
A 2. ALPROGRAM PÁLYÁZATAI ESETÉN (EVS - EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT) A HAGYOMÁNYOS WORD FORMÁTUMÚ (DOC) PÁLYÁZATI ŰRLAPOT KELL KITÖLTENI, AMELYET POSTAI ÚTON ÉS E-MAILBEN KELL ELJUTTATNI A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMIRODÁHOZ A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDŐIG!
BŐVEBB INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MENETÉRŐL A 2. ALPROGRAM ESETÉN, TUDNIVALÓK PÁLYÁZÁSHOZ:
http://www.mobilitas.hu/flp/alttudnvalok/palyazashoz/2alprogram

A PÁLYÁZATI ANYAGOT MINDEN ESETBEN BE KELL KÜLDENI POSTÁN ÉS E-MAILBEN IS! KÉRJÜK, HOGY OLVASSA EL FIGYELMESEN A "TUDNIVALÓK PÁLYÁZÁSHOZ" CÍMŰ RÉSZT IS!
A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMIRODA ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEIRE KELL ELJUTTATNI A PÁLYÁZATI ANYAGOT:
E-mail (a pályázatok beküldési határideje 2013. február 1. / május 1. / október 1. éjfél):
JLIB_HTML_CLOAKING

Postai cím (a pályázatok postára adási határideje 2013. február 1. / május 2. / október 1. éjfél):
NCSSZI - 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
A borítékra kérjük, hogy írják rá a megfelelő alprogram nevét!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
- A kettes alprogramban (EVS) benyújtott pályázatokhoz mellékelni kell az önkéntes útiköltségének fedezéséhez igényelt támogatást alátámasztó árajánlatot. Az árajánlat lehet utazási iroda által kiállított dokumentum, vagy akár egy légitársaság, busztársaság honlapjáról kinyomtatott árkalkuláció. Az árajánlatnak nem kell a tényleges kiutazás időpontjára szólnia és a pályázatban igényelt támogatás 15%-kal meghaladhatja az árajánlatban szereplő összeget.
- Amennyiben a pályázó informális csoport, úgy az informális csoport képviselője és a ’befogadó és felelősségvállaló’ szervezete képviselője ugyanaz a személy nem lehet.
- Az informális csoport képviseletére jogosult személyi igazolványának másolatát a pályázathoz csatolni kell (olvasható személyi igazolvány számmal).
- A pályázó adószáma a pályázati, illetve beszámoló űrlapban kerüljön feltüntetésre.
- A projekt költségvetését minden esetben euróban (€-ban) kell megadni. Minden egyes költségtétel/költség kategória felhasználását részletezni kell, még a keretösszeg- alapú tételeket is.
- Minden projekt költségvetésének tartalmaznia kell önrészt/ társfinanszírozást, melynek összetételét ismertetni kell az űrlap költségvetési részében.
Az 1.3 és 5.1 alprogramban pályázók az A) Igényelt támogatás részletezése szakasznál jelöljék meg azt a tételt, ami az önrész lesz (Önrész).
- A költségvetési tételeken belül terembérlet természetbeni hozzájárulásként nem kerülhet elszámolásra (önrészként nem számolható el).
- Minden EVS projekt esetében minimum 30 napos periódusnak kell eltelnie a projekt kezdete és az önkéntes szolgálat külföldi megkezdése között.
Például egy 2012. február 1-jére benyújtott EVS pályázat esetén, a legkorábbi projekt kezdet 2012. május 1-je lehet, a legkorábbi tevékenység kezdete pedig 2012. június 1.
A, „30 napos szabály” révén több idő jut az önkéntesek megfelelő felkészítésére, az utazás megtervezésére, vízumügyintézésre, illetve a különböző utazási jegyek vásárlása is gazdaságosabbá válhat. 2011-től új szabály, hogy a két hónapnál hosszabb szolgálat esetében a szolgálat kezdési időpontjának (önkéntes kiutazása) mindig a hónap elejére kell esnie (azaz a hónap első hét napjában kell elkezdődnie). Indokolt esetben a projekt kezdete és a tevékenység kezdete között nem kell 30 napnak eltelnie, azonban ezt a pályázatban minden esetben indokolni kell!

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut.
A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.

A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
- a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
- a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban;
- a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
- hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez;
- az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.

A fent említett általános célkitűzések a következő prioritások figyelembevételével valósulnak meg.

1. Európa-polgári szerep
A Fiatalok Lendületben Program kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a benne részt vevő fiatalok tudatában legyenek európaiságuknak, és ezért bátorítja a fiatalokat, hogy olyan európai kérdésekről gondolkodjanak, mint az Európa-polgárság és az Európai Unió építése és jövője.

2. A fiatalok társadalmi részvétele
Alapvető prioritás továbbá a fiatalok részvétele a demokráciában. Ennek értelmében a Program bátorítja a fiatalokat, hogy aktívan éljenek állampolgári szerepükkel; ez a cél három szinten valósul meg:
- növelni a fiatalok aktív részvételét saját közösségük civil társadalmi életében;
- növelni a fiatalok aktív részvételét a képviseleti demokráciában;
- a részvételi, participációs nevelés különböző formáinak fokozott támogatása.

3. Kulturális sokszínűség
A kulturális sokféleség, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc is elsődleges a Program számára. A különböző kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkező fiatalok közös tevékenységeinek támogatásával a Program a fiatalok interkulturális tanulását kívánja elősegíteni. A projektek kialakításának és megvalósításának szempontjából ez azt jelenti, hogy a részt vevő fiataloknak tisztában kell lenniük az adott projekt interkulturális dimenziójával, valamint, hogy a különböző résztvevők egyenlő arányban jelennek meg a projektben.

4. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása
A Program kiemelt célja, hogy a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok is egyformán hozzáférjenek a Program kínálta lehetőségekhez és támogatásokhoz. Ennek érdekében a részt vevő szervezeteknek kerülniük kell a társadalom bizonyos csoportjait érintő kirekesztést. A Fiatalok Lendületben Program mindenkié, így kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális szükségletekkel bíró fiatalok bevonására.

A Program további általános prioritásait az Európai Bizottság éves szinten fogalmazza meg, emellett az egyes nemzeti irodák, ill. döntéshozó testületek is megfogalmazhatnak és megjelölhetnek helyi prioritásokat.

A Fiatalok Lendületben Program által képviselt és hangsúlyozott alapelvek:

1. a nem- formális és informális tanulás
A formális oktatási rendszertől független, ill. azt kiegészítő, a fiatalok önkéntességén és kezdeményezésén alapuló, résztvevő-központú pedagógiai megközelítés révén a fiatalok képességei és készségei ill. személyisége fejlődik, társadalmi részvételük fokozódik.

2. a nem-formális tanulás elismerése
A Youthpass (az Europass mintájára) mint a Fiatalok Lendületben program "elismerő oklevele" dokumentálja és igazolja a projektek megvalósítói és résztvevői számára, hogy nemformális tanulási tapasztalattal rendelkeznek.

3. a Fiatalok Lendületben Program láthatósága és népszerűsítése
A Programból támogatást nyert projektekkel szemben elvárás az, hogy tájékoztassák a szélesebb nyilvánosságot a Bizottság támogatásáról, és a Fiatalok Lendületben Programról.

4. az eredmények értékelése, elismertetése és terjesztése
Az ún. valorizáció során a projektekből származó eredményeket és tapasztalatokat a résztvevők a legteljesebb mértékig kiaknázzák, a megjelenő értékeket az európai fiatalok minél szélesebb köre számára hasznosíthatóvá teszik.

5. a diszkrimináció-ellenesség
A Programban minden fiatal részt vehet fajra, nemre, vallási vagy hitbéli meggyőződésre, testi vagy szellemi fogyatékosságra, ill. szexuális orientációjukra alapuló hátrányos megkülönböztetés nélkül.

6. a férfi-nő esélyegyenlőség
A férfiak és a nők esélyegyenlősége az európai politikákban horizontálisan megjelelő irányelv. A Fiatalok Lendületben Program szem előtt tartja a nemek egyenlő arányú részvételét minden egyes alprogram vonatkozásában.

7. a gyermekek és fiatalok biztonsága és védelme
A Program összefüggésében a gyermekek védelme az olyan eshetőségekre és veszélyforrásokra való körültekintő felkészülést és azok megelőzését jelenti, amelyek a projektek során a fiatalokat érinthetik, legyen az nem megfelelő viselkedés, szexuális vagy érzelmi zaklatás, interkulturális feszültségek, balesetek, tűzesetek stb.

8. a többnyelvűség
Ezen alapelv két fő pillére a többnyelvű Európa, és a többnyelvű társadalmak építése, és az állampolgárok ösztönzése idegen nyelvek elsajátítására.

Általános tudnivalók
Pályázat-beadási határidők és a projekt kezdete 2013-ban:
- Február 1. (a projekt kezdete: május 1. és október 31. között)
- Május 1. (a projekt kezdete: augusztus 1. és a következő év január 31. között)
- Október 1. (a projekt kezdete: a következő év január 1. és június 30. között)

Központi elbírálású pályázatok esetén:
február 1.: július 1.-november 30.
június 1.: november 1.-március 30.
szeptember 1.: január 1.-július 31.

Pályázati tudnivalók
A Fiatalok Lendületben Programirodához a 2011. november 1-től a pályázatokat már E-űrlapon kell benyújtani (kivéve a 2. alprogram és a multi-measure pályázatok esetén). A korábbi doc formátumú űrlap helyett az online pályázati űrlapot (E-űrlap) kell kitölteni, valamint ennek az űrlapnak egy példányát kell beküldeni postán (a megfelelő helyeken aláírva, a szükséges dokumentumokkal együtt), illetve e-mailen is ( JLIB_HTML_CLOAKING ).
További technikai részletek, letölthető űrlapok a Mobilitás honlapján érhetők el.

A Fiatalok Lendületben Programban részt vevő országok
A Program támogatásával megvalósuló projektekben két vagy több ország szervezetei, ifjúsági csoportja között jön létre együttműködés. Megkülönböztetünk Programországokat és Partnerországokat. A Programországokból érkező résztvevők a Fiatalok Lendületben program teljes jogú felhasználói.

Programországok
Az Európai Unió tagországai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, uxembourg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság)

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon tagállamai, amelyek tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (EEA): Izland, Liechtenstein, Norvégia

Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt álló országok (Tagjelöltek): Törökország

Partnerországok
Stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok
Délkelet-Európa: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Szerbia és Horvátország
Az Európai Szomszédsági Politikában részt vevő országok
Euromed
Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, a Nyugati part Palesztin fennhatósága, ill. a Gázai övezet, Szíria, Tunézia
Kelet-Európa és a Kaukázus
Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldávia, Oroszországi Föderáció, Ukrajna
A világ mindazon egyéb országaival, amelyek szerződéses vagy egyezményes viszonyban állnak az Európai Unióval a 2., illetve a 3.2-es Alprogramok keretében valósítható meg együttműködés.

Finanszírozás
Kétféle finanszírozási típust nyújt a Program:
- projektek finanszírozása,
- az ifjúsági területen tevékenykedő, európai szintű szervezetek működési költségének finanszírozása.
Nincs lehetőség keresztfinanszírozásra - azaz, egyazon projekt csak egy Közösségi támogatást kaphat.
A társfinanszírozás vagy részfinanszírozás elve szerint a projekt költségeinek előteremtésében a projekt szervezőinek is szerepet kell vállalniuk, és bizonyos mértékű önrészt kell felmutatniuk.
A pályázat alapján megítélt támogatási összeg a szerződéskötést követően már nem módosítható. A támogatási összeg utolsó része a pénzügyi beszámoló benyújtása és értékelése után kerül kifizetésre.

A Fiatalok Lendületben Programban megvalósuló projektek nem szolgálhatnak kereskedelmi célokat, nem tartalmazhatnak profitorientált tevékenységeket.
Összevont pénzügyi megállapodások - amennyiben egy pályázó több egymástól független vagy akár egymásra épülő projektet tervez megvalósítani az egyes Alprogramokon belül, lehetősége nyílik egyfajta egyszerűsített, kollektív finanszírozásra. Ez azt jelenti, hogy a különböző (legfeljebb 5 db, 2 éven belül megvalósuló) projektekre összevontan, egyetlen pályázat keretében kérhet támogatást.
http://www.eurodesk.hu/flp

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag
pályázati útmutató