1. Az árverést hirdetmény kibocsátásával kell kitűzni, ebben fel kell tüntetni:ingó vagyontárgy esetében a vagyontárgy leírását,

- az induló árat, fizetési feltételeket,

- az árverés helyét és idejét,

- az árverési letéti díj összegét

 

2. Az árverési hirdetményt a helyben szórólapon, az Önkormányzat internetes honlapján az árverés időpontját megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni.

 

3. Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. Nem természetes személy pályázó a pályázat részeként köteles benyújtani a nyilvántartásba vételét igazoló okirat,

valamint aláírási címpéldány, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okirat egyszerű

másolatait, indokolt esetben ezen okiratok hiteles másolatait, vagy eredeti példányait. A

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az

árverésen az vehet részt, aki 10.000 Ft ( tízezer forintot) letéti díjként az Önkormányzat számlájára - legkésőbb az árverés megkezdéséig - befizeti és a befizetés tényét az árverésen igazolja.

 

4. Az árverési tárgyalást a  kiíró által megbízott személy vezeti. Az

árverés megkezdésekor az árverés vezetője az ajánlattevőkkel közli a kiíró által meghatározott

induló árat (a kikiáltási árat), és felhívja őket ajánlatuk megtételére. A licitálás 1000 Ft-os licitlépcsőkkel történik. Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot

tesznek. Ha további ajánlat nincs, az árverés vezetője a megajánlott legmagasabb összeg

háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy a legtöbbet ajánló a vagyontárgyat megvette, vagy a

hasznosítás jogát megszerezte (árverési vevő).

 

5. Az árverésen nem csökkenthető az induló ár.

 

6. Az árverési vevő által befizetett letéti díjat be kell számítani a vételárba. A többi

árverezőnek a letéti díjat az árverés befejezését követő 15 napon belül vissza kell adni.

 

7. Az árverési vevővel a szerződést az árverést követő 30 napon belül kell megkötni.

 

8. Az árverésen az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlatot tevő figyelmét az

árverésen fel kell hívni arra, hogy az árverés nyertesével kötendő szerződés meghiúsulása

esetén a szerződést a kiíró vele is megkötheti.

 

9. Az árverés sikertelen, ha

 

a) nem tettek vételi ajánlatot, vagy

b) a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevő sem köt szerződést.

 

10. Az árverés sikertelenségének esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az

előző árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb a nyertes helyébe lépett második legjobb

ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy a vételárat határidőn belül

nem fizette meg.

 

Szalánta, 2015. december 3.

 

Dunai Zoltán

Polgármester