Az egységes kérelem benyújtásának lehetőségei: saját ügyfélkapun keresztül; saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek esetén meghatalmazott által, vagy Kizárólag cégek esetében (ÚJ!) elsődleges képviseletre jogosult igénybevételével, vagy technikai közreműködést igénybe véve. Technikai közreműködők csak agrárkamarai tanácsadók és falugazdászok lehetnek.

Technikai közreműködés igénybevételének lehetőségei: minden természetes személy, ide értve az egyéni vállalkozókat is; továbbá azok számára, akik először nyújtanak be egységes kérelmet, vagy azon cég/szervezetek, amelyeknek a 2012. évben az egységes kérelem alapján megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt.

Technikai közreműködő esetén a kérelem azonnal kitölthető, míg meghatalmazás esetén a kérelem kitöltése csak akkor kezdhető meg, ha a meghatalmazás az MVH kirendeltségére beérkezik és azt elfogadta a hatóság. Ez a rendelet szerint legfeljebb 5 napot vehet igénybe.

Meghatalmazás adható: minden jogcímre és eljárási cselekményre; egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésére, azon belül minden eljárási cselekményre; egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésén belül adott eljárási cselekményre; ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére. Az adott meghatalmazás visszavonható/felmondható.

Fontos, hogy egy meghatalmazó egy jogcímen belül csak egy meghatalmazottnak/technikai közreműködőnek adhat megbízást eljárási cselekményenként!

Cégek/szervezetek által készített meghatalmazásoknál/nyilatkozatoknál alaposan meg kell nézni, hogy a meghatalmazást a cég/szervezet képviseletében jogosult személy adja-e, mert az MVH ezt ellenőrzi. Ezt G0002 felületen is lehet ellenőrizni. Ezenkívül fontos az ügyfelek pontos és naprakész adatinak megléte, különös tekintettel a telefonszámra és az e-mail címre. Ezeket át kell nézni beadás előtt a gazdaregisztrációs rendszerben.

Az egységes kérelemben idén is lehetőség van MePAR változásvezetést indítani. Ezt alaposan meg kell fontolni, mivel a kérelem későbbi kifizetését jelentheti, illetve az elutasított változásvezetés szankciót von maga után. Ezért fontos, hogy alapos és indokolt esetben indítsuk el ezt a folyamatot. A változásvezetési kérelmet elutasítják, ha a kérelem nem a MePAR blokk-kialakítására vonatkozik (pl.: blokk vagy nem támogatható terület határának a kataszteri határra történő módosítására ad be kérelmet az ügyfél), ha az ügyfél, előző években ugyanazon területre vonatkozó kérelmét korábban elutasították, ha a változtatni kívánt területrész olyan kicsi (≤ 0,05 ha), hogy nem befolyásolja a területhez kapcsolódó támogatásokat, illetve ha 2003. június 30-án nem állt mezőgazdasági művelés alatt. Változás a tavalyi beadáshoz képest, ha bezárt blokkba történő igényléskor az ügyfélnek jogszerű földhasználat igazolására szolgáló okirat másolatát  kell benyújtania. → ha nincs, érdemi vizsgálat nélküli elutasítás kerül!

 

 

Minden, a gazdasághoz tartozó területet be kell jelenteni az ügyfélnek, ami lehet az ügyfél által kérelmezett, vagy nem kérelmezett tábla. Ezt 1122/2009/EK rendelet írja elő. Ennek hiánya esetén szankció lehetséges! HMKÁ és JFGK 1, 5 előírások betartása a támogatás alapjául nem szolgáló területeken is kötelező. Meg nem felelés esetén a teljes gazdaságot érinti a szankció, nem csak az adott táblát!

 

 

A 2013. évi egységes kérelem elektronikus kérelemkitöltés az alábbi jogcímekre terjed ki:

- egységes területalapú támogatás (SAPS);

- különleges rizstámogatás;

- egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó héjas gyümölcsűekre vonatkozó átmeneti

nemzeti területalapú támogatás;

- az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített bogyós gyümölcs támogatás;

- az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás;

- az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó zöldség-gyümölcs támogatás;

- a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program ;

- EMVA - kedvezőtlen adottságú területeken támogatása (KAT);

- EMVA - Natura 2000 gyepterületeken támogatása;

- EMVA - agrár-környezetgazdálkodási támogatások (EMVA-AKG);

- EMVA - nem termelő mezőgazdasági beruházások;

- EMVA - mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA MgTe);

- EMVA - erdészeti potenciál helyreállítására;

- EMVA - ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások (ÜK);

- a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények támogatása;

- az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások;

- NVT - mezőgazdasági területek erdősítése (NVT MgTE);

- EMVA - agrárerdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozása;

- EMVA - erdő-környezetvédelmi intézkedések (EMVA EKV);

- EMVA - erdőszerkezet átalakítás támogatása (EMVA ENTB);

- EMVA - kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások (EMVA KÜK);

- EMVA - Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás;

- mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;

- EMVA - gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése;

- a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program;

 

Egységes kérelem kitöltésére ajánlott böngésző a Mozilla Firefox, azon belül is a 18.0.1 verzió!

A kitöltés során új elemként jelenik meg az ügyfél telefonszáma blokk, melyben az ügyfél által korábban, az ügyfélazonosítás során megadott telefonszám(ok) feltüntetésre kerül(nek). Az MVH ellenőrei az ellenőrzés során az itt megadott elérhetőségen fogják keresni az ügyfeleket. Amennyiben helyes a telefonszám, akkor az érvényes jelölő négyzet bejelölésével jelezheti, amennyiben módosítani szeretné azt, akkor módosítás bejelölésével teheti meg. Addig a kérelem nem adható be, míg meg nem erősíti az elérhetőségét, vagy a hiányzó adatot nem pótolja.

A SAPS és a termeléshez kötött növénytermesztési kiegészítő nemzeti támogatások esetében az a termelő jogosult az adott területre támogatást igényelni, aki a jogszabály által megadott időpontban a terület jogszerű használója; 2013. június 9-én a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó. Fontos azonban, hogy ezen dátum nem vonatkozik a KAT, Natura 2000 és az AKG támogatottakra. SAPS támogatás – kérelem szinten – csak abban ez esetben nyújtható, ha a SAPS támogatásra igényelt területek ellenőrzése alapján a SAPS támogatható terület eléri az 1 hektárt; szőlő - vagy gyümölcsültetvénynél több, mint 0,3 hektár (pl. 0,31 ha). Az igénylési területegység (tábla) támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt, AKG, KAT, Natura 2000 területek esetében a 0,3 ha-t. Kedvezőtlen Adottságú Területen és NATURA 2000 területen az a jogszerű földhasználó, aki 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként szerepel, vagy amennyiben a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre, akkor a gazdálkodási év egészére vonatkozó határozatlan idejű vagy a gazdálkodási évre szóló határozott idejű bérleti szerződéssel rendelkezik.

 

A héjas-gyümölcsűek nemzeti kiegészítő támogatásra vonatkozó támogatási igényét minden igénylési területegység (tábla) esetében külön jelölnie kell az elektronikus kérelemkitöltő felületen, amennyiben igényelni kívánja a támogatást. Az előírt minimális fa/bokorállomány sűrűség alapfeltétel: dió (hasznosítási kódok: ULT08, HAG08) esetén 80 fa/hektár; mandula (hasznosítási kódok: ULT10, HAG10) esetén 200 fa/hektár; mogyoró (hasznosítási kódok: ULT09,HAG09) esetén 400 bokor/hektár.

 

SAPS-hoz kapcsolódó elkülönített cukortámogatás igénylést az egységes kérelemben az erre kialakított mezőben jelölni kell!

 

Kérődző szerkezetátalakítási programot az igényelheti, aki 2013. támogatási évben minimális SAPS támogatást igényel és akinek 2012. támogatási év alapján kérődző szerkezetátalakítási jogosultság megállapításra került. A támogatás aktiválásának feltétele, hogy a kérelmező teljesíti az általa az egységes kérelemben választott nemzeti programot. A támogatást a kérelemben az erre vonatkozó mezőt be kell jelölni.

 

Agrárkár-enyhítési rendszer a kötelezően és az önként csatlakozókból áll. Kötelezően csatlakozó tag: minden mikro-, kis- és középvállalkozás (beleértve az őstermelőket is), aki egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be: legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy legalább 1 ha ültetvény, vagy együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség, vagy egyéb) és ültetvény, vagy együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény. Az egységes kérelemben önként csatlakozók 3 éves időtartamra vállalnak tagságot. Fizetési kötelezettség mértéke: ültetvény után 3000 Ft/ha; szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha; egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha.

 

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásra jogosultak, akik a 143/2011 VM rendelet szerinti „A”, „B” vagy „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek. A támogatás igényléséről kötelező nyilatkozni (igen/nem).

 

AKG jogcím esetén az agrotechnikai műveletek bejelentési kötelezettségét az adatváltozások felületen kell megtenni. (másodvetés, közép mély lazítás, zöldtrágyázás).

 

EMVA – Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (Új) jogcím idei évtől igényelhető. Támogatás igénybevételének feltételei, hogy az Országos Erdőállomány Adattárban, valamint a MePAR adatbázisban Natura 2000 területként lehatárolt terület legyen; legalább 0,3 hektár nagyságot elérő erdőrészlet legyen; a legkisebb támogatható terület 1 hektár (kérelem alapján jóváhagyott összterület).

 

Fontos, hogy a számlás kifizetési kérelmeknél a számlák ügyfél által aláírt másolatát is be kell küldeni az MVH felé a megadott határidőn belül. Nagyon fontos figyelni a papír alapon beküldendő mellékletekre!

 

Változás: 2007. évi XVII. törvény 2012. december 28-án hatályba lépett módosításának értelmében a regisztrációs szám elnevezést az ügyfél-azonosító szám váltotta fel. Így amennyiben a rendszer ügyfél-azonosító számot kér, akkor a korábbi MVH regisztrációs számot kell feltüntetni.

 

 

Galló Tamás

ügyfélszolgálati tanácsadó